>> Novinky 2009 / News 2009


22.10.2009 - Kone�n� aspo� stru�n� aktualizace posledn�ch akc� v t�to sez�n�, te� si d�v�me pauzu na bl��e neur�enou dobu :-)

 • 10.10.2009 - Mistrovstv� republiky koli�, Dubenec - A� na Zai�iny zkraty ve slalomu a jeden megazkrat, kter� n�m v z�v�re�n�m speci�lu koli� a �elti� zajistil diskvalifikaci (Zaira usoudila, �e kruh vypad� podez�ele a rad�i do n�j nep�jde), jsem s na�imi b�hy byla docela spokojen�.
  Mistrem republiky kr�tkosrst�ch koli� se stal zaslou�en� Pavel Ko�ek s Dejdym.
  Darja byla tak hodn�, �e nato�ila a zve�ejnila videa v�ech z��astn�n�ch kra�and.
  Jumping - Zaira; Agility - Zaira
  Info o z�vodech v�etn� v�sledk� najdete zde.
  Rozhod��: Zden�k Spolek

 • 3.10.2009 - Z�vod obedience Duhov� poh�r, Brno - a� jsem se v dubnu po B�H��ku rozhodla, �e s polu�nost� kon��m, nakonec jsme po ani ne m�s��n�m tr�ninku slo�ily OB-1 na VD (228,5 bodu). D�kuji Edit�, �e n�s sezn�mila s t�m, jak to v obedience funguje a d�kuji Bar�i, �e do toho �la s n�mi :-) Zkou�ku obedience slo�ila cel� na�e prost�jovsk� v�prava (holky, je�t� jednou gratuluji!)
  K na�emu v�sledku - nula za vys�la�ku m� ani moc nep�ekvapila, Zaira m�sto do �tverce zam��ila ke ku�el�m kousek vedle:-)) No a drtivou v�t�inu ostatn�ch bodov�ch ztr�t jsem si zavinila sama sv�mi podv�dom�mi pohyby t�la. Aspo� u� to v�m a p���t� si snad d�m bacha.
  V�sledky
  Video

 • 26.-28.9.2009 - V�cvikov� v�kend Svojanov - vyda�en� jako obvykle, nebo sp�� v�c ne� obvykle. Krom� toho, �e jsem zase vid�la spoustu zn�m�ch, dorazily i zahrani�n� ��astnice - Jorda a Marielle, se kter�mi jsme si i p�es jazykovou bari�ru s D��ou docela popov�daly (mimochodem to byste nev��ili, jak funguje kynologie v Holandsku). Nav�c jsem dostala p��le�iost tr�novat agility s M���, co� jsem si velice u��vala. M��� je toti� nad�enec, kter� do b�h�n� d�v� v�e nez�visle na tom, kolik tr�nink� u� m� za sebou nebo jak moc velk� horko je. I kdy� jsem j� to dost kazila (p�ece jen jsme na sebe nebyly zvykl� a �asto m� p�ekvapila, kdy� se n�kde ocitla rychleji ne� j�), st�lo to za to :-)
  Foto od Kl�ry Bisov�

 • 20.9.2009 - Agility tr�nink s Mar�ou Kone�nou ve Vil�movic�ch - po dlouh� dob� n�� prvn� po��dn� tr�nink :-)

 • 19.9.2009 - Agility z�vody P�erov - Parkury byly velice b�hav� a psovody ne�et�ily. Poda�ilo se n�m vyhr�t zkou�ku A2, v ostatn�ch b�z�ch se v�dycky vyskytla nejak� ta chyba jako sko�en� ��ko, spaden� la�ka nebo n�b�h do slalomu. Spole�nost n�m d�lala Bar�a se Sofi, holky takt�� bojovaly se z�nami, ale my u� na n� vyzrajem:-))
  Rozhod��: Jaroslava Podmolov�

 • 12.-13.9.2009 - Mistrovstv� republiky v agility, �amberk - tato akce se ned� popsat n�kolika v�tami, snad se �asem pokus�m o n�jak� ten �l�nek. Tak�e zat�m jen videa:
  Zaira - jednostlivci
  Dru�stvo Kra�andy - agility, jumping (Autor: Darja Caletkov�)  9.9.2009 - Na Raj�e jsem p�idala pokus o p�r nov�ch fotek Zairy.  5.9.2009 - Agility z�vody Zlechov

  Jen stru�n� k tomu, jak se n�m (ne)da�ilo. Zkou�ka dopadla vtipn�, nejd��v jsem p�i pokusu o vytla�en� �l�pla Zai�e na nohu, ona mi to pak z�ejm� cht�la oplatit, kdy� vysko�ila z p�lky slalomu na m� a kousla m� :-) V openu jsem poznala, �e �ru ob�h�n� p�ek��ek je�t� zdaleka nem�me za sebou, jen�e tentokr�t jsem odm�ta�ku nestihla opravit, tak�e DIS. No a jumping se n�m povedl - 1. m�sto ze 41 larg�.

  Rozhod��: Ji�ina M��kov�

  V�sledky  30.8.2009 - Agility z�vody Hru�ky

  Z�vody byly organiza�n� dob�e napl�novan�, kategorie large kon�ila u� nedlouho po poledni, parkury byly opravdu hodn� b�hav�. V jumpu jsem hned u t�et� p�ek��ky spadla, pak u� n�m nevych�zelo nic tak, jak jsem to pl�novala a byl z toho DIS. Open jsme zab�hly �ist� - 4. ze 43, zkou�ku A2 takt�� - 2. z 16.

  Rozhod��: Jaroslava Podmolov�

  V�sledky

  Video - zkou�ka A2  23.8.2009 - Tak m�me pro zm�nu jedno video ze stopy, to�ila n�s D��a - d�ky!  22.8.2009 - Posledn� dobou v�bec nebyl �as na aktualizace, l�to bylo hodn� nabit�, tak se to te� pokus�m stru�n� napravit. Se Zairou jsme absolvovaly tyto akce:
  • 8.-15.8.2009 - V�cvikov� t�bor Svojanov - moc poveden� akce s partou skv�l�ch lid�, nav�c Zaira asi kone�n� pochopila n�b�hy do slalomu a poprv� se zakousla do kl�nu.
   Video z obran (filmov�no ke konci turnusu, kdy u� byla na Zai�e patrn� �nava)

  • 1.8.2009 - "Han�cky skoke" Prost�jov - tentokr�t se n�m doma zada�ila DISkot�ka :-) Kompletn� v�sledky a foto zde
   Rozhod��: Jaroslava Podmolov�

  • 25.7.2009 - Zmrzlinov� poh�r �intava (SK) - Prvn� dvojkov� zkou�ka DIS hned na druh� p�ek��ce, druh� 1. m�sto (ale s odm�ta�kou), open 3. m�sto, jump 4. m�sto, sou�ty 3.m�sto. Tak�e docela �sp��n� z�vody :-) Taky jsme si tu splnily posledn� chyb�j�c� kvalifika�n� b�h na M�R.
   Rozhod��: Pavol Vakoni�
   Komplet v�sledky
   Video (Open)

  • 11.7.2009 - OPSION 005 Dv�r Kr�lov� - Na�e v�kony op�t standardn� v�etn� poka�en�ch n�b�h� do slalomu. Kompletn� v�sledky a foto zde
   Rozhod��: Lenka P�nkov�

  • 5.-6.7.2009 - Agi intenzivka pod veden�m Marti Kone�n� a Martina Nehyby - bohu�el jsem musela p�ed�asn� odjet, ale zab�haly jsme si p�kn�.

  • 4.7.2009 - Agility z�vody "Letn� Hodon�nsk� tlapka" - v�sledky si u� p�esn� nepamatuju, byl tam n�jak� ten DIS, odm�ta�ky a mot�n�, tak�e standard :-)
   Rozhod��: Jaroslava Podmolov�   2.7.2009 - D��a n�m zpracovala video Zai�iny kolize s bo�nic� ze z�vod� v �umperku.   28.6.2009 - Intercanis agility Brno

   Na suchu jsme si zab�hly jen prvn� open, co� byl tak� n�� jedin� vyda�en� b�h (a� na tu odm�ta�ku, kterou jsem si zavinila sama). N�kolikahodinov� lij�k prom�nil parkur v bahenn� l�ze�, kde se nedalo rozb�hnout. V de�tiv� zkou�ce jsem po��dn� nevid�la na cestu a n�jak neregistrovala, kam b��� Zaira, tak�e z toho byla po��dn� motanice s odm�ta�kami. V jumpingu n�s zase zradil slalom, tud�� op�t odm�ta�ky. Jinak parkury zaj�mav�, pln� pasti�ek, neobvykl�m zpest�en�m byli p�ihl��ej�c� a fand�c� div�ci, co� se na b��n�ch z�vodech nevid�.

   Video; rozhod��: Bernd H�ppe   27.6.2009 - M�R Dogfrisbee Brno   20.6.2009 - Agility z�vody Zl�n

   Ve Zl�n� prob�hl n�� prvn� start ve dvojk�ch. Open �la Zaira moc hezky, fakt makala, tak�e kdy� vynechala posledn� ty�ku ve slalomu, necht�lo se mi ji vracet a pokra�ovaly jsme d�l. Ve dvojkov� zkou�ce sko�ila ��ko, sta�ilo to ale na 2. m�sto. A jumping vy�el op�t dle m�ch p�edstav, Zaira let�la a let�la �ist�, tak�e z toho bylo 2. m�sto z 31 larg� a 3. nejlep�� �as. Spole�nost n�m d�lal zbytek na�� prost�jovsk� v�pravy, tentokr�t i v�etn� Edity s Betou. Nakonec jsme ani nezmokli, proto�e n�m Va�ek zap�j�il alt�n :-)

   Video - D��i d�ky !!!; rozhod��: Ji�ina M��kov�   14.6.2009 - Speci�l pro large �lapanice

   Na�i v�pravu ve slo�en� D��a, Lenny, Elf�k, j�, Zaira, Arwen zastihl pro zm�nu po��dn� hic. Mohly jsme jen ti�e z�vid�t t�m ��astn�j��m, kte�� m�li alt�n. Na startu se se�ly 4 KK (Zaira, Aki, Girlie, Dej�a), co� bylo vyj�me�n� v�ce ne� po�et p��tomn�ch BOC. K na�im v�kon�m - openy byly tragick�, Zaira kon�ila na ka�d� z�novce, kter� se objevila na obzoru. Prvn� jumping byl hodn� zmaten� s odm�ta�kou, m�la jsem pocit, �e m� v�bec nevn�m�. Druh� jump se n�m docela zada�il - 3. m�sto z 39 t�m�. V sou�tu obou jumping� to p�ekvapiv� vy�lo taky na 3. m�sto. Videa nebudou, proto�e jedin� poveden� b�h nem�me a ostatn� rad�ji nebudu zve�ej�ovat :-)

   Rozhod��: Vendula Mackov�

   Foto: Kate�ina Novotn�   13.6.2009 - Dvojzkou�ky Prost�jov

   Tentokr�t jsem byla i v roli organiz�tora, tak�e den to byl hodn� n�ro�n�. Na dom�c� p�d� se n�m se Zairou da�ilo - v prvn� zkou�ce �ist� b�h a 2. m�sto, ve druh� zkou�ce op�t �ist� a 1. m�sto - m�me spln�no do dvojek.

   Video; rozhod��: Ji�ina M��kov�   6.6.2009 - Agility z�vody Plze�

   Na druhou stranu na�� republiky jsme zav�taly na pozv�n� Il�i od Tesy, holky m�ly z�rov�� z�vodn� premi�ru. Po�as� se na n�s vy��dilo, obda�ilo n�s p�eh��kami, lij�ky i vytrval�m de�t�m. Zaira p�edvedla v jumpu origin�ln� diskvalifikaci, v openu op�t svou l�sku k z�novk�m a ve v�ech b�z�ch nedota�en� n�b�hy do slalomu. A� na tyto detaily to byl v�let moc p��jemn�.

   Video; rozhod��: Petr Ryb��   31.5.2009 - Semin�� dogfrisbee N�m욝 na Han�

   Zjistila jsem, �e i cel� den na de�ti se d� n�ramn� u��t. Pokud tedy zapomenete na rybn��ky v botech a nech�te se un�st h�zen�m, chyt�n�m, r�zn�mi fintami a v�kony ostatn�ch i t�mi vlastn�mi. Kdy� jste nav�c ve dvojici s D��ou, m�te zaru�eno, �e v�s od sm�chu nep�estane bolet b�icho. (�e, agentko?) Celou dobu na n�s dohl��ely 3 ost��len� z�vodnice - Lucka Sh�nov� a Mark�ta a Ver�a Urb��kovy. Posunuly n�s o po��dn� kus dop�edu, tak�e jsem dokonce chv�lemi m�la pocit, �e se fakt nau��m h�zet :-)   17.5.2009 - Zkou�ka BH v Olomouci - Ne�ed�n�, rozhod��: Alois Pou�

   A� jsem byla p�esv�d�en�, �e na t�to zkou�ce nem�me co zkazit a jedin�, v �em bude probl�m, je fakt, �e kroky, obraty a zm�ny sm�ru se prov�d� bez pokynu rozhod��ho, Zaira m� p�esv�d�ila o opaku. Nem�la sv�j den a to, co p�edvedla, bych poslu�nost� nenaz�vala. Ale zkou�ku nakonec m�me na 46 bod� z 60 - obst�la. P���t� se snad bude da�it l�pe.   8.5.2009 - Tr�nink dogfrisbee pod veden�m Ev�i Sloupsk�

   Na tuto neofici�ln� miniakci jsme se vypravily spolu s D��ou, Vep��kem a Elf�kem. P�esto�e jsem �sp��n� kazila v�t�inu hod�, odj��d�la jsem nabit� radami a vychyt�vkami a obdarovan� dv�ma disky, abych kone�n� m�la s ��m tr�novat (m�j prvn� disk koupen� v �umperku skon�il po prvn�m rolleru na dn� rybn�ku, bohu�el jsem netu�ila, �e neplave). Evi, d�ky moc !!!   1.-3.5.2009 - Prodlou�en� v�cvikov� v�kend ve Svojanov�

   Absolvovali jsme maraton obran, agility, stop, do toho no�n� p�epady a figurov�n� p��tomn�m z�chran���m. Ani se nebudu pokou�et o podrobn�j�� popis, proto�e bych to stejn� nevystihla, bylo to toti� SUPER !!! Z�jemce o bli��� info v�etn� odkaz� na foto a video bych odk�zala k Magd� a D��i.   25.-26.4.2009 - agility z�vody �umperk

   V�sti�nou a moc povedenou report�� najdete zde, tak�e jen stru�n� k na�im v�kon�m. Trochu jsem si se Zairou vylep�ila sk�re - z 6 b�h� 4 dob�hnut�. A mohlo jich b�t 5 neb�t toho, �e se Zai�e poda�ilo zamotat se pon�kud kuri�zn�m zp�sobem do bo�nice, na�t�st� p�e�ila ve zdrav� Zaira i bo�nice. Jinak jsem si zavinila spoustu zbyte�n�ch odm�ta�ek, Zaira zase poctiv� konila ka�d� slalom, ale n�jak�m zp�sobem se n�m i p�esto poda�ilo splnit zkou�ku LA1.

   Sobotn� video; rozhod��: Eva Pl��tilov�

   Foto od Wami   18.-19.4.2009 - agility z�vody "O nejlep��ho z�novk��e" Ostrava

   Tentokr�t si DISkot�ku se Zairou u�ila D��a, ale abych jim nek�ivdila - jeden jumping holky dob�hly:-) Na to, �e spolu t�i m�s�ce netr�novaly si na parkuru rozum�ly dob�e, nejv�t�� probl�m byly Zai�iny odm�ta�ky (ze� vid�la poprv� v �ivot�, kruhu si zat�m taky moc neu�ila, no a n�b�hy do slalomu - m�me je�t� co zlep�ovat).

   D��a byla tak moc hodn�, �e zpracovala video v�ech �esti b�h�.

   Rozhod��: Tom�� Glabaz�a, Anton�n Grygar   13.4.2009 - Velikonoce ve Zl�n�

   D��ina videoreport�� �ekne v�ce ne� tis�c slov :-)))   10.4.2009 - 2x agility zkou�ky Zetor Brno aneb Na�e prvn� DISkot�ka

   Zai�in prvn� start dopadl dle o�ek�v�n�, v ka�d�m b�hu jsme se diskly hned n�kolikr�t :-) Mohlo za to p�ev��n� moje veden� a skler�za, sem tam i Zai�ina l�ska k z�novk�m. Ale po diskvalifikaci se hned b��elo l�p :-)

   Video; rozhod��: Lenka P�nkov�   28.-29.3.2009 - V�kendov� v�prava za ove�kami a �t���tky
   14.3.2009 - Agility tr�nink ve Valtic�ch s Martinou Kone�nou

   Cestou do Valtic si Zaira p�i v�skoku z vlaku nalomila dr�pek, p�esto tr�nink absolvovala bez probl�m� (po zdravotn� str�nce). Jinak by se probl�m� na�la cel� �ada, Zaira nap��klad zcela ignorovala prvn� branku slalomu a p�edst�rala, �e to�en� kolem bo�nic jsem s n� nikdy ned�lala. Tak�e m�me co spravovat...   7.3.2009 - E-shop Dogcat.cz - obojky a vod�tka pro psy, p�id�no do odkaz�   1.3.2009 - Agility tr�nink ve Vala�sk�m Mezi���� s Martinou Kone�nou II.

   Po vy�erp�vaj�c� sobot� n�s �ekala nem�n� n�ro�n� ned�le. Tentokr�t byla intenzivka del�� a parkury z�ludn�j��. Zaira to pojala s velk�m nad�en�m a poprv� si za�ala na parkuru pokvik�vat :-) Je�t� by se na�la spousta v�c�, na kter�ch mus�me zapracovat, ale m�la jsem ze Zai�in�ch v�kon� obrovskou radost a odj��d�la jsem s pocitem, �e jsme se zase pohnuly o kousek dop�edu. A zp�te�n� cestu n�m Mar�a zna�n� zjednodu�ila odvozem a� do Prost�jova.   28.2.2009 - Rychlokurz poslu�nosti, obran a stop v Prost�jov�   21.2.2009 - Zimn� z�vod P�erov

   V kategorii ZZO jsme se Zairou skon�ily na 2. m�st� z 31 ps�. Dva bod�ky n�m byly str�eny za to, �e p�i p�ivol�n� Zaira nep�edsedla, ale rovnou se p�i�adila k noze. A je�t� se mi poda�ilo pobavit publikum d�ky tomu, �e neum�m h�zet �inkou :-) Za psychickou podporu a rady d�kuju holk�m z Prost�jova (kter� se kv�li pln� kapacit� u� nemohly z��astnit) a �sp��n� v�prav� ze Zl�na.

   Kompletn� v�sledky najdete zde, foto zde   15.2.2009 - Agility tr�nink ve Vala�sk�m Mezi���� s Martinou Kone�nou I.

   Ve Valmezu v�echny zasko�ila bohat� sn�hov� nad�lka - d�kuji t�m, kte�� mi roztl��eli auto poka�d�, kdy� jsem zapadla. Neb�t t�ch dobr�ch du�� tak se tam asi hrabu dodnes :-) Ale k tr�ninku. Se Zairou jsem za�ala znovu b�hat teprve ned�vno, tak�e je�t� bude trvat, ne� se spolu sehrajeme. Mar�a op�t nezklamala, kdy� se n�m neda�ilo n�co zab�hnout, tak odhalila, co d�l�m blb� a ejhle - ono to najednou �lo! Nakonec jsem z na�ich b�h� m�la dobr� pocit. Te� jen douf�m, �e dop���t� sn�h roztaje (chud�ci pejsci budou muset dov�d�n� v z�v�j�ch o�elet).   11.1.2009 - N�rodn� v�stava ps� Olomouc

   Tak� jsem p�idala na Raj�e fotoalbum dokumentuj�c� Zai�inu novou z�bavu (nebo sp�� posedlost) - loven� sn�hu   4.1.2009 - Agility tr�nink v Brn� s Radovanem Li�kou II.

   Holky byly tak moc hodn�, �e p�ihodily Zairu do kufru jejich nov�ho f�ra a vyrazily op�t sm�r Brno (tentokr�t beze m� - m�la jsem bohu�el d�le�it�j�� povinnosti). A� byla po��dn� zima, tr�nink si u�ily a D��i se Zairou to pr� b�halo moc dob�e :-)   2012 * 2011 * 2010 * 2008


copyright © komeva